PSB is being developed by Pooya Paridel.

  سال اقتصاد و فرهنگ ****** با عزم ملي و مديريت جهادي

 

اداره کل خط وسازه هاي فنيجديد-نصب سوزنهاي با تراورس بتني جهت افزايش سرعت قطارهاي مسافري تاكنون در 3 ايستگاه ياتري ،سرخدشت و لاهور به پايان رسيده و عمليات تا نصب در 12ايستگاه راه آهن شمالشرق ادامه خواهد داشت
جديد-برنامه ريزي جهت انجام مناقصات تفكيك بالاست پلها
جديد-برنامه ريزي جهت انجام مناقصات احداث بالغ بر25000متر ديوار حريم در شبكه راه آهن
جديد-برنامه ريزي جهت بهره برداري از11 دستگاه تقاطع غيرهمسطح در سال93
جديد-برنامه ريزي جهت انجام مناقصات 11پرو‍ژه تبديل تقاطعات در سال 93
جديد-برنامه ريزي جهت مقاوم سازي و افزايش بار محوري پلهاي بافق-چغارت ، مطهري-كاشمر، فريمان -مشهد ، شوراب-بادرورد، خط فرد تهران-كاشمر ، ساقه-درورد ، ملكي- صوفيان، صوفيان-جلفا و صوفيان -رازي
جديد-برنامه ريزي جهت بهسازي و ترميم پلهاي معيوب طاقي سنگي اداره كل راه آهن شمالغرب
جديد-برنامه ريزي جهت انجام مناقصات احداث خط دوم مسيرهاي بافق-زرينشهر، اردكان -چادرملو-مباركه، بادرورد-ميبد، محمديه-بادرود، ساقه-درورد و كرج-تبريز
جديد-آغاز عمليات تكميلي احداث تقاطعات غير همسطح گرگر درمسير راه آهن تبريز-جلفا
قرارداد اجراي سامانه تعمير و نگهداري خط در محور تهران-شاهرود با دانشگاه علم و صنعت ايران انعقاد يافت.
قرارداد بازسازي 10000نقطه درجازدگي ريلها تاكنون در5 اداره كل شامل:جنوب ،زاگرس،لرستان،اراك،تهران آغاز و در حال انجام است
قرارداد ساماندهي و جداسازي و بازسازي و صفافي ريلها و كوپلاژهاي موجود در انبار بار انداز سيستان تاكنون 40% پيشرفت داشته و اين انبار دروضعيت مناسب با نظم قابل قبولي قرار دارد
پل روگذر خروجي ايستگاه بهشهر(جانبازان)
اجراي بيش از 50% از احداث پل روگذر شهيد قهاري (دانه سا)يزد
انجام بيش از 35% از پروژه احداث تقاطع غير همسطح 15 خرداد يزد از جمله مصوبات هيئت محترم دولت
اجراي بيش از 40% از پروژه احداث پلهاي خط دوم محور مهرداد- تبرکوه
انجام بيش از90% از پروژه ي عمليات تکميلي تقاطع غيرهمسطح جوين در محور تهران - مشهد
انجام بيش از 14% عمليات اجرايي مسير اتصالي پل جديد تله زنگ به ايستگاه تله زنگ بمنظور حفظ ايستگاه موجود
برنامه ريزي جهت بهره برداري19 دستگاه تقاطع غيرهمسطح در سال92
انجام بيش از 14% از احداث تقاطع غيرهمسطح نيماور در کيلومتر292+525 اداره کل راه آهن شمالغرب
اتمام عمليات اجرايي پرو‍ژه مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي پل رودشور كيلومتر800 -52 محور قديم تهران - قم به روش طرح و ساخت
احداث تقاطعات غير همسطح سعد آباد
احداث تقاطعات غير همسطح (روگذر) برم
برنامه ريزي جهت مقاوم سازي و افزايش بار محوري پلهاي بافق و چغارت مطهري و کاشمر و شوراب و بادرورد
تعميرات نيمه اساسي زيرکوب 2656-09 اداره کل راه آهن هرمزگان
اتمام عمليات بهسازي بلاک زياران - کهندژ
مقاوم سازي پلهاي قطور، کف چرين ، استرن وشمس در آذربايجان
اتمام احداث تقاطع غير همسطح قره برون درمسير راه آهن تبريز - جلفا
آغازبهسازي وتعويض كليه تراورسهاي چوبي درتهران محورآبيك-كهندژازتاريخ15/7/89
انجام مراحل پاياني عمليات احداث پلهاي محور دوم بافق - طبركوه
برنامه ريزي جهت بهسازي و ترميم پلهاي معيوب اداره کل راه آهن هرمزگان
انجام 90% فرآيند مناقصه خريد، بارگيري ونصب 5000مترمربع ديوار پيش ساخته بتني حريم دريزد

 آگهي فراخوان شناسايي پيمانکار جهت ارزيابي صلاحيت
 انجام عمليات بازسازي درجازدگي  ها در خطوط راه آهن ايران

  مهمترين عيوب در ريلها در اثر ترمز ناگهاني لوكوموتيوها و واگنها، سوختگي و سايش شديد بصورت كندگي در محل تماس چرخ با ريل بوده كه اصطلاحا به آن درجازدگي مي گويند.    پديده درجازدگي علاوه بر سايش شديد و كنده شدن قسمتي از تاج ريل سبب نقيصه ديگري نيز خواهد شد كه به مراتب خطرناكتر و مهم تر از درجازدگي در ريل ميباشد كه از آن به عنوان پديده شكست در ريل نام برده مي­شود.     ادامه مطلب.....

  ازسر گيري عمليات نصب سوزن با تراورس بتني دراداره کل راه آهن شمالشرق به جهت امکان  افزايش سرعت
يکي ازمهم ترين گلوگاه هاي افزايش سرعت وجود تقليل سرعت بروي سوزن ها مي باشد. در محور تهران- مشهد هنگام ورود به سوزن سرعت سير قطارهاي مسافري از سرعت مقرره در بلاک  به 80 کيلومتر بر ساعت کاهش ميابد که منجر به افزايش زمان سير ميگردد . تروارس هاي سوزن از نوع  چوبي بوده و درز ها فاقد جوشکاري ميباشد.    ادامه مطلب....
 اتمام عمليات بازسازي خط بلاك  مؤمن آباد – ازنا دراداره كل راه آهن لرستان

 درراستاي تكميل بازسازي خطوط محور جنوب به منظور ارتقاي ايمني سيرو حركت راه آهن عمليات بازسازي خط بلاك مؤمن آباد – ازنا به طول 17 كيلومتر دراداره كل راه آهن لرستان ازتاريخ 19/5/92 با استفاده از كوپلاژ UIC60 بتني تيپ وسلو شروع گرديد. اين كارگاه درروزهاي ابتدايي با 6ساعت مسدودي روزانه ، عملكردي معادل 504 متر داشت كه با كاهش مسدودي به 4 ساعت درروز عملكرد كارگاه به 216 متر رسيده است.  ادامه مطلب.....

براي ديدن گالري تصاويرعمليات بازسازي خط بلاك مؤمن آباد–ازنا كليك نماييد.

 اجراي عمليات جوشكاري درز ريل در محورهاي زير آغاز گرديد:
 1.  اداره كل راه آهن زاگرس : بلاك مازو – بالارود
 2. اداره كل راه آهن اراك : بلاك شازند – نورآباد
 اجراي عمليات جوشكاري درز ريل در محورهاي زير پايان پذيرفت:
 1.  اداره كل راه آهن جنوب: بلاك هفت تپه – ميان اب
 2. اداره كل راه آهن زاكرس : بلاك هفت تپه شوشتر
 3. اداره كل راه آهن اراك : بلاك راهگرد – سواريان
 4. اداره كل راه آهن تهران : بلاك ورامين – پيشوا
 5. اداره كل راه آهن اراك : بلاك باغيك -  سواريان
 6. اداره كل راه آهن جنوب : تكميل عمليات بلاك اهواز – قدس و قدس – حميد
اتمام عمليات بازسازي خط بلاك  مازو – بالارود  دراداره كل راه آهن زاگرس

 درراستاي تكميل بازسازي خطوط محور جنوب به منظور ارتقاي ايمني سيرو حركت راه آهن عمليات بازسازي خط بلاك مازو – بالارود به طول 166/18 كيلومتر دراداره كل راه آهن زاگرس كه ازتاريخ 12/11/91 با استفاده از كوپلاژ UIC60 بتني تيپ وسلو شروع گرديده بود درتاريخ 27/4/92 به اتمام رسيد وهم اكنون عمليات جوش درز ريل آن دردست اقدام ميباشد .از جمله مزاياي عمليات بازسازي خط مذكور ميتوان به موارد زير اشاره نمود:

 1. ارتقا ايمني سير و حركت قطارها
 2. كاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري
 3. افزايش سرعت و كاهش زمان سير قطارها  

براي ديدن گالري تصاوير عمليات بازسازي خط بلاك مازو-بالا رود كليك نماييد.

  پروژه تعمير،‌تقويت و تثبيت پل كيلومتر 994 مشهد-سرخس به روش طرح و ساخت

 پل راه آهن با مشخصات هندسي 192 متر طول، 6 متر عرشه و 42 متر ارتفاع بلندترين پايه واقع در كيلومتر 994 راه آهن محور مشهد- سرخس در استان خراسان رضوي در محدوده جغرافيايي 60 درجه و 46 دقيقه طول شرقي و 36 درجه و 10 دقيقه عرض شمالي واقع شده است. اين پل در سال 1376 توسط شرکت هاي رهاب (مشاور طرح) و کانيوو (پيمانکار) طراحي واجرا گرديد.

ادامه مطلب......

 بهره برداري از پل روگذر ايستگاه  زرند - کرمان 

 پل روگذر ايستگاه زرند کرمان واقع در کيلومتر 900+1126محور راه آهن بافق-کرمان در تاريخ 12/4/1392 به بهره برداري رسيد. 

   ادامه مطلب....

 اتمام عمليات بازسازي خط فرد بلاك ورامين - پيشوا 

درراستاي تكميل بازسازي خط فرد محور تهران – مشهد،عمليات بازسازي خط فرد بلاك ورامين – پيشوا دراداره كل راه آهن تهران به طول 3/7 كيلومتر با استفاده از كوپلاژ UIC60 بتني تيپ وسلو انجام ودرتاريخ 10/4/92 بهره برداري مجدد از آن با سرعت 80 كيلومتر آغاز گرديد تا پس ازانجام عمليات جوش درزريل ورلواژ نهايي سرعت بلاك جهت ترن ست به 150 كيلومتر درساعت وجهت قطارهاي مسافري به 120 كيلومتر درساعت افزايش يابد.      ادامه مطلب.....

 بهره برداري از سامانه کنترل عمليات ماشين آلات مکانيزه

 اداره کل خط و سازه هاي فني90دستگاه ماشين آلات مکانيزه روسازي خط را به  تجهيزات کنترل عمليات ماشين آلات مکانيزه مجهز نمود.اين تجهيزات که با مشارکت بخش خصوصي طراحي ، تامين و نصب گرديده اند، توسط  سخت افزار و نرم افزار نصب شده روي هرماشين، اطلاعات مورد نظر را از قسمت هاي مختلف الکترونيکي   ماشين آلات جمع آوري و به صورت آنلاين، از طريق بستر GPRS به سرور مرکزي ارسال مي نمايند.              ادامه مطلب....

 پايان عمليات اجرايي تثبيت زيرسازي کيلومتر571 بلاک سهند - گل تپه

  تثبت ترانشه نا پايدار کيلومتر 300+571 بلاک سهند – گل تپه اداره کل راه اهن شمالغرب و رفع تقليل سرعت کيلومتر مذکور.

 ادامه مطلب....

  تاريخ بروزرساني:31/03/93

 سبکسازي ترانشه در بلاک ساقه - محمديه

  سنگي بودن ترانشه و نزديکي به ريل و سير قطارهاي مسافري و باري از اين مسير، باعث گرديد تا از سيستم آتشباري در سبکسازي استفاده نگردد. با توجه به اين مشکل سبکسازي با استفاده از دو دستگاه بيل مکانيکي ( همراه با پيکور و بيل بارگيري) براي خرد کردن سنگ و بارگيري آن مورد استفاده قرار گرفته است. اين روش باعث کند شدن روند سبکسازي گرديده ولي ضريب ايمني را بسيار بالا ميبرد.    

 ادامه مطلب                                                                          

 آخرين وضعيت قرارداد انجام عمليات تست التراسونيك در خطوط ريلي پر سرعت كشور  

 در خصوص انجام آزمايش غير مخرب بروش التراسونيك بر روي خطوط ريلي پر سرعت به منظور شناسايي عيوب داخلي ريل و جوش  ،‌ قرارداد مذكور با انجام بررسي 4000 كيلومتر از خطوط ادارات كل راه آهن خراسان ، شمالشرق ، تهران ، شمالغرب ، اصفهان ، آذربايجان ،يزد،زاگرس و لرستان به اتمام رسيده و نتايج آن به ادارات كل جهت آگاهي از آخرين وضعيت عيوب داخلي ريلها ارائه گرديده است .                                         

  واريانت اردکان – چادرملو و تونل زرين

 يکي از گلوگاههاي شبکه راه آهن کشور  مسير اردکان – چادرملو با شيب و فراز حداکثر 15 در هزار که همواره مشکلات فراواني را از جهت هزينه هاي بالاي تعمير و نگهداري خطوط و ناوگان حمل ونقل و استهلاک آنها در بر داشته است . لذا به منظورصرفه جويي در مصرف انرژي و کاهش شيب و فرازبه مقدار 10.5 در هزارواريانت مذکور طراحي گرديد.    ادامه مطلب....

                                                                                                           تاريخ بروزرساني:31/03/93

 اتمام عمليات زيرسازي واريانت اردکان - ارژنگ
 

مشخصات واريانت اردکان –  ارژنگ : طول : 11 کيلومتر ، تعداد پل : 44 دستگاه

  

مزاياي واريانت اردکان –  ارژنگ :

-کاهش شيب  و فراز مسير(شيب مسير از 5/12 در هزار به 5/10 در هزار کاهش يافته است)

-افزايش سرعت سير قطارها

-افزايش ظرفيت حمل بار و مسافر

-افزايش ايمني سير و حرکت

-کاهش زمان سير قطار

 -کاهش مصرف سوخت

  اصلاح تراز نهايي جوشهاي راه آهن خراسان ( 700 كيلومتر معادل 40000 بند ) به همراه جوشكاري مجدد جوشهاي معيوب غير قابل اصلاح ( 5000 بند )در اداره كل راه آهن خراسان آغاز و تاكنون در چهار بلاك انجام شده است.

  
 
با توجه به الزام جوشكاري در خطوط ريلي  راه آهن، انجام عمليات مذكور در نواحي مختلف در دستور كار اكيپهاي اجرايي قراردارد.فرايند جوشكاري درز ريل  بر اساس نوع كار آن به روشهاي جوشكاري ترميت ، جوشكاري الكتريك وجوشكاري شيار باريك انجام ميگيرد كه هم اكنون در طول شبكه مورد استفاده قرار مي گيرد.        ادامه مطلب.....

 پايان پروژه مقاوم سازي و بهسازي لرزه اي پل قافلانكوه به روش تعبيه ميله بارهاي فولادي زير طاق پل براي اولين بار در پلهاي طاقي سنگي ايران

 
   
   
اتمام عمليات احداث دخانيات ساري در استان مازندران 
 
  

اجراي بيش از 85 درصد از  پروژه ترميم,تقويت و بهسازي پل كانيو كيلومتر 994 محور مشهد-سرخس 

 
   
عمليات جوشكاري درز ريل با استفاده از گلدانهاي يكبار مصرف و جوشكاري درز پهن

  

نظر به قدمت چندين دهه عمليات جوشكاري درز ريل در ايران كه همواره بر افزايش سرعت و ارتقاء ايمني تاثير گذار بوده است اداره كل خط و سازه هاي فني تصميم به بهره گيري از آخرين فناوري ها و دانش نوين اين نوع جوشكاري ( با استفاده از گلدانهاي يكبار مصرف ) و جايگزيني با روش فعلي نموده كه ضمن كاهش خطاي انساني منجر به افزايش كيفيت جوش حاصله نيز خواهد گرديد .  

  ادامه مطلب...

   اتمام عمليات احداث واريانت پل صندوقه اي تله زنگ در محور راه آهن درود-انديمشك

      

   

  اجراي اولين پل متحرک راه آهن در محل تلاقي دو پل جديدالاحداث و قديمي تله زنگ بمنظور امکان استفاده از هر دو مسير

   
             

 

 


کارگاهها وسمينارها

سمينار:

سيستم هاي هشداردهنده داغي ياتاقان و بريدگي چرخ

ارائه دهنده : شركت Signal & System Technik

زمان: دو شنبه 08/02/93

سالن کنفرانس اداره کل خط و سازه هاي فني

 آمارسايت

آخرين تاريخ به روزرساني:22/04/93

تماس با ما

آدرس: ميدان راه آهن ،ساختمان شهيدنوري ، اداره كل خط و سازه هاي فني

تلفن: 55122200-021

نمابر : 55124675

كدپستي : 1189614873